Search

תנאי השימוש

תנאי השימוש

 

 1. הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של ספרי נגה (2015) על תכניו והשירותים הניתנים בו מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
 2. הגדרות
  • א. “האתר” – אתר האינטרנט של ספרי נגה שכתובתו: nogabooks.com
  • ב. “התקנון” – תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי ההוצאה.
  • ג. “ההוצאה” – הוצאת ספרי נגה, בניהולו של העוסק המורשה נתנאל אלישיב.
 3. הוראות שימוש באתר
  • א. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • ב. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו.
  • ג. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
  • ד. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.
  • ה. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה – 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
  • ו. ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תוכן שפורסם באתר ואינו ראו בעיניה.
  • ז. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 4. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם
  • א. מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: מחיר מלא ומעליו קו – המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה (שהינו המחיר בחנויות לספר שאינו במבצע), מחיר בפועל – המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחה הניתנת באתר.
  • ב. כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות כרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי שי, תווי קנייה, נקודות, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסי הנחה וכדומה). ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר בכל אמצעי שאינו כרטיס אשראי רגיל.
  • ג. בסיום ביצוע ההזמנה יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור חברת האשראי.
  • ד. במקרה שבו מסיבה כלשהי לא יהיה ניתן לספק מוצר מסוים יישלחו המוצרים הקיימים והלקוח לא יחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח.
  • ה. האספקה לבית הלקוח תהיה באמצעות דואר ישראל, דואר שליחים או על ידי שליח מיוחד של ספרי נגה. במקרה שהספרים לא הגיעו ללקוח תוך זמן סביר ומקובל, ההוצאה תבטל את העסקה ותחזיר ללקוח את כספו או שתשלח משלוח נוסף, בהתאם לרצון הלקוח.
 5. מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר
  • א. ניתן להחזיר מוצר בתנאים הבאים:
   • כשהוא במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.
   • יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה.
   • לא חלפו 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה).
  • ב. תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או החזר כספי, לפי העדפת הלקוח.
 6. קניין רוחני
  • א. ההוצאה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר ההוצאה ותכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת ההוצאה במכתב ומראש.
  • ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ההוצאה, אלא אם ההוצאה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 7. מדיניות פרטית, מאגר מידע ודיוור ישיר
  • א. ההוצאה לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים אלא במקרים הבאים:
 8. אם תידרש לעשות זאת על פי צו שיפוטי או לפי דין;
 9. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין ההוצאה.
 10. אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהוצאה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים.
 11. אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם ספרי נגה ו/או עם מי מטעמה;
 12. בכל המקרים הללו לא תהייה ללקוח טענה או דרישה כלפי ספרי נגה בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
  • ב. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת ספרי נגה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של ספרי נגה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרת שיווק, קידום מכירות, לצרכם פנימיים וכדומה.
  • ג. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופ מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 13. אחריות
  • א. ההוצאה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
  • ב. ההוצאה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
  • ג. רשתות תקשוררת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ספרי נגה ומנהל האתצר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. ההוצאה ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמדיע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את ההוצאה ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד ההוצאה ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 14. דרכי התקשרות
  • א. דרכי ההתקשרות עם ההוצאה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לכתובת info@nogabooks.com או לטלפון 994-4141 (02), בו ניתן להשאיר הודעה במקרה שאין מענה.
 15. כללי
  • א. ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההוצאה או באתר.
  • ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של ההוצאה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה!

Scroll to Top